شهرداری سروستان


پنج شنبه 24 خرداد 1403

تعرفه عوارض سالیانه
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 21 بهمن 1396
    
بازدید: 16260
    
زبان : فارسی
    

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سروستان در سال 97

 

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

ماده 30- هرشهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل میشود ، درج و هرعنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود.

ماده 80- در وظایف شورای اسلامی شهر:

بند16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود .

بند 26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به ان با رعایت ایین نامه مالی و معاملات  شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه.

ماده 85-(اصلاحی 21/05/1396)شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید./

بند عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است .وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 50- تبصره1 شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع هریک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها دراین قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا درسال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نماید.

ماده ۸۰ دولت مكلـف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعيبه منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل وكاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيهنشيني، كودكان كار و مفاسداخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند بهگونهاي كه آسيبهاي اجتماعي در انتهايبرنامه به بيست و پنج درصد (25%) میزان كنوني كاهش يابد.

بند چ تأمين مسكن نيازمندان

مورد (2): افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ماده 23 بند (ت): هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است.

ماده 47 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 02/10/1391 و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود.

ماده 6-مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ،عوارض شهرداری و نوسازی برای یکبار با معرفی بنیاد معاف میباشند.مفاد این ماده در احداث ساختمانهای مازاد بر تراکم ها و یا مواردیکه خلاف ظوابط طرح باشد ،شامل ایثارگران نخواهد بود.

 

تعاریف:

تعرفه عوارض : عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

P: بیانگر قیمت منطقه بندی پیشنهادی شهرداری که به تصویب شورای شهر رسیده است به استثنای عوارض سطح شهر می باشد.

یک واحد مسکونی : عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته میشود و شامل اتاق ،آشپزخانه و سرویس های لازم میباشد.

تعاربف و اصطلاحات بکاررفته دراین دستورالعمل براساس مصوبه مورخ 10/03/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر میباشد.

توجه :

موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی بایستی رعایت شود.

چنانچه ملکی دارای چندبر یا چند راه دسترسی باشد درمحاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای برملک مشرف به معبرتا عمقهای تعریف شده ملاک عمل خواهدبود همچنین درصورتیکه ملکی درمیدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب میگردد محاسبه خواهدشد.

شورای شهر می تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.

باتوجه به دادنامه شماره587 مورخ 25/11/83 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 03/03/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ،عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهدشد.

مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری درمورد عوارض و بهای خدمات ،کمیسیون موضوع ماده77 قانون شهرداری است.

عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر با داشتن شرایط قانونی قابل وصول است.

تبصره: وصول عوارض و بها خدمات در حریم شهر به دو شرط ذیل قابل وصول است:

قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای مصوب (پس از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده مصوب( 17/02/87) و یا معافیتهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد با رعایت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه بند (چ) تبصره (2) اعمال خواهد شد درهرحال جریمه تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچگونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود و نحوه پرداخت جرائم طبق نظر اعضا کمیسیون ماده صد و طبق قوانین و مقررات خواهد بود.

 

فصل دوم

ساخت و ساز

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

حداقل عوارض هر متر مربع (ریال)

منشاء قانونی

توضیحات

1

تازیربنای 60مترمربع

30%0 *P*زیربنا

40000

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):منظورازواحدمسکونی تک واحدی،اعیانی است که درسطح ویا هرطبقه ،بیش از یک واحد احداث نشود وچنانچه درهر طبقه ویا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گرددودراین گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا (احداث اعیانی مسکونی) از نوع مجتمع های مسکونی ملاک عمل خواهد بود.

بند(2):مساحت پارکینگ، راه پله،آسانسور،شوتینگ زباله وخر پشته بارعایت ضوابط طرح شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

بند (3): از آنجایی که در زمان صدور پروانه ساختمانی انباری و زیر زمین جز زیر بنای مسکونی عوارض مربوطه مورد ملاک قرار می گیرد لذا بصورت جداگانه بر اساس فرمول ذیل نیز محاسبه می گردد:

5/2 *P*مساحت انباری یا زیر زمین مسکونی= فرمول

2

تازیربنای100مترمربع

50%0 *P*زیربنا

48000

3

تازیربنای150مترمربع

60%0 *P*زیربنا

55000

4

تازیربنای200مترمربع

70%0 *P*زیربنا

65000

5

تازیربنای300مترمربع

100%*P*زیربنا

73000

6

تازیربنای400مترمربع

120%*P*زیربنا

83000

7

تازیربنای500مترمربع

150%*P*زیربنا

95000

8

تازیربنای 600مترمربع

200%*P*زیربنا

110000

9

اززیربنای600مترمربع به بالا

5 *P*زیربنا

120000

تعرفه شماره 1-2:  عوارضزيربنا(درحدتراکم) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی

 

تعرفه شماره 2-2: :  عوارض زيربنا(درحدتراکم) از نوع مسکونی بصورت چند واحدی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

حداقل عوارض هر متر مربع (ریال)

منشا قانونی

توضیحات

1

تازیربنای200مترمربع

70%0 *P*زیربنا هر واحد

7700

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):منظور از مجتمع ها وآپارتمانهای مسکونی اعیانی است که در هر

طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند(2): مساحت پارکینگ ،راه پله،آسانسور ،شوتینگ زباله وخر پشته

بارعایت ضوابط طرح شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

2

تازیربنای 300 مترمربع

90%0 *P*زیربنا هر واحد

9900

3

تازیربنای 400 مترمربع

2/1 %*P*زیربنا هر واحد

13200

4

تازیربنای 500 مترمربع

8/1% *P*زیربنا هر واحد

19800

5

تازیربنای 600 مترمربع

2/2% *P*زیربنا هر واحد

24200

6

اززیربنای600مترمربع به بالا

2/3% *P*زیربنا هر واحد

35200

 

تعرفه شماره 3-2:  عوارض زيربنا(درحدتراکم) از نوع غیرمسکونی (تجاری، اداری و صنعتی)

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض تجاری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اداری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض صنعتی

منشا قانونی

توضیحات

1

عوارض زیربنا در زیرزمین

6 *P*زیربنا

6 *P*زیربنا

4 *P*زیربنا

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

 

 

 

بند(1):مدارک اثبات  تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل دو

مورد از پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه ویا سایر مراجع ذیصلاح،قبوض

آب،برق،گاز،برگ پرداخت مالیات سالیانه ،پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن

از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده ومشمول

پرداخت هیچ عوارض ویا جریمه ای نخواهد شدوبعد از تاسیس شهرداری وجود هر

یک از این مدارک صرفا" سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه وهمچنین عوارض

سال های قبل مشخص خواهد نمود.

بند(2):وصول عوارض مزبور در خصوص واحد های اداری می باشد که رعایت

ضوابط ومقررات مربوط از جمله طرح مصوب (هادی، تفصیلی) حسب مورد ملاک

عمل قرار می گیرد.

بند(3):وصول عوارض مزبور در خصوص واحد هایی که کاربری واحد مورد نظر

صنعتی باشد ویا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی ویا

کمیسیون ماده 5 حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد علاوه بر عوارض های متعلقه

بابت واحد های صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد.

بند(4):چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحد های مسکونی،تجاری یا اداری

احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد.

2

عوارض زیربنا درهمکف

10 *P*زیربنا

7*P*زیربنا

5 *P*زیربنا

3

عوارض زیربنا درطبقه اول

6*P*زیربنا

6 *P*زیربنا

4 *P*زیربنا

4

عوارض زیربنا درطبقه دوم

4*P*زیربنا

5 *P*زیربنا

3 *P*زیربنا

5

عوارض زیربنا درطبقه سوم و به بالا

3 *P*زیربنا

4 *P*زیربنا

5/1*P*زیربنا

6

عوارض زیربنا درنیم طبقه(بالکن داخل مغازه)

3 *P*زیربنا

3 *P*زیربنا

1 *P*زیربنا

7

انباری

2 *P*زیربنا

2 *P*زیربنا

1 *P*زیربنا

 

تعرفه شماره 4-2:عوارض زيربنا(درحدتراکم) از نوع غیرمسکونی (تجاری، اداری و صنعتی) بصورت چند واحدی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض تجاری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اداری و صنعتی

منشا قانونی

توضیحات

1

عوارض زیربنا در زیرزمین

(10+n)P*5/1*زیربنا هر واحد

(10+n)P*50%*زیربنا هر واحد

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

n= تعداد واحد تجاری، اداری و صنعتی

2

عوارض زیربنا درهمکف

(10+n)P*2*زیربنا هر واحد

(10+n)P*1*زیربنا هر واحد

3

عوارض زیربنا درطبقه اول

(10+n)P*5/1*زیربنا هر واحد

(10+n)P*50%*زیربنا هر واحد

4

عوارض زیربنا درطبقه دوم

(10+n)P*1*زیربنا هر واحد

(10+n)P*40%*زیربنا هر واحد

5

عوارض زیربنا درطبقه سوم و به بالا

(10+n)P*50%*زیربنا هر واحد

(10+n)P*30%*زیربنا هر واحد

6

عوارض زیربنا درنیم طبقه(بالکن داخل مغازه)

(10+n)P*50%*زیربنا هر واحد

(10+n)P*10%*زیربنا هر واحد

7

انباری

(10+n)P*40%*زیربنا هر واحد

(10+n)P*20%*زیربنا هر واحد

 

تعرفه شماره 5-2:عوارض زيربنا(درحدتراکم) از نوع غیرمسکونی (هتل ها، اماکن گردشگری و مسافرخانه ها)

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

عوارض زیربنا صدورپروانهویاصدورمجوزبرایهتلهاواماکنگردشگریومسافرخانهها به ازای هر متر مربع

مطابق تعرفه صنعتی*P*زیربنا

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):به استناد ماده 8قانون توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی مصوب 7/7/1370 عوارض زیربنا صدور پروانه برای هتل ها واماکن گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود.

بند(2):به استناد بند 4ماده 22قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 عوارض ناشی از تغییرکاربری و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده سال از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.(با تقاضای سازمان گردشگری)

بند(3):باتوجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری ،عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود.

بند (4) چنانچه فضاهای تجاری خارج از ساختمان هتل، اماکن گردشگری و مسافرخانه ها در کاربری مربوطه نباشد پرداخت عوارض تغییر کاربری و  سایر عوارضات نیز بر مبنای تجاری می باشد

 

2

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل

مطابق تعرفه تجاری*P*زیربنا

 

تعرفه شماره 6-2: عوارض زيربنا(درحدتراکم) از نوع غیرمسکونی از واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی درمانی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

درزیرزمین

2/0*P*زیربنا

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند (1)‌: آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي ‌براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس‌، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 16/5/1387 در برخورداري از تخفيفات‌، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

بند (1): مساجد،تکایا،حسینیه ها،امامزاده ها،اماکن مقدسه ومتبرکه با تایید اوقاف(موضوع نامه شماره 234991/89 مورخ 25/5/1389 رئیس ستاد پشتیبانی وهماهنگی امورمساجد کشور)درحد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض مسکونی فضاهای اصلی معاف می باشند.

2

درهمکف

3/0* P*زیربنا

3

درطبقه اول

4/0* P*زیربنا

4

درطبقه دوم

5/0* P*زیربنا

5

درطبقه سوم به بالا

65/0* P*زیربنا

 

تعرفه شماره 7-2: عوارض زيربنا(درحدتراکم) از نوع غیرمسکونی از مطب پزشکان، روان پزشکان، دندانپزشکی، بینایی سنجی، رادیولوژیست ها، سونوگرافی، داروخانه ها و حرفه های وابسته

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

درزیرزمین

5/0*P* زیربنا

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

-

2

درهمکف

2*P* زیربنا

3

ازطبقه اول به بالا

5/1*P* زیربنا

4

انباری درزیرزمین یاهمکف ودیگرطبقات

5/0*P* زیربنا

 

تعرفه شماره 8-2: عوارض صدورمجوز حصارکشی، دیوارکشی و ایجاد درب برای املاک فاقد مستحدثات

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

عوارض صدورمجوزاحصار در مورد  اراضی واقع در حریم شهر به ازاء هر متر طول

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):عوارض صدور مجوز احصاردرخصوص ماده110قانون شهرداری که مقررمی دارد:"نسبت به زمین یا بناهای مخروبه وغیرمناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع درمحدوده شهرکه درخیابان یا کوچه ویا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی وزیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد،شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که مطابق با نقشه مصوب شورای شهر باشداقدام کند اگرمالک مسامحه ویا امتناع کردشهرداری می تواند به منظور کسر نظر واجرای طرح مصوب شورای شهردر زمینه زیبایی و پاکیزگی وشهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداندمعمول وهزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یامتولی ویا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری بدوا"به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف 15روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتحساب قطعی تلقی می شودو هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهدشد.صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختلاف در ماده 77 درحکم سندقطعی ولازم الاجرا بوده واجراءثبت مکلف است برطبق مقررات اجرای اسنادرسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر ومورد اجراءبگذارد."از شمول این تعرفه مستثنی است.

بند(2):ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار وفنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهر خواهد بود.(شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار وفنس را به تفکیک درمجوز صادره درج نماید.)

عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر با داشتن شرایط قانونی قابل وصول است.

تبصره: وصول عوارض و بها خدمات در حریم شهر به دو شرط ذیل قابل وصول است:

1- صدور رای قطعی و نهایی شده کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداریها مبنی بر ابقا املاک

2- اخذ رای کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و تصویب و ابلاغ رای موافقت با اجرای پروژه در حریم شهر توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان

1

دیوار مسکونی

h*L*P

2

دیوار تجاری

3*h*L*P

3

دیوار خدماتی و آموزشی

5*h*L*P

4

دیوار سایر کاربری ها

2*h*L*P

h: ارتفاع مجاز

L: طول دیوار

ارتفاع مجاز مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، انباری و خدماتی: 50/2

ارتفاع مجاز باغات، زمین های زراعی با حفظ نوع کاربری: 2

      

 

تعرفه شماره 9-2: هزینه تامین و ساخت پارکینگ

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

هزینه تامین و ساخت پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع

P*300* N

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.

بند(2):درموارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده5 یا کمیته های فنی طرح های هادی )بدون تامین  پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید:

1-ساختمان در برخیابان های سریع السیر به عرض 45متر وبیشتر قرار داشته ودسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

2-ساختمان در برفاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20متر وبیشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبیل را نداده است.

3-ساختمان درمحلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4-ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5-درصورتی که وضع وفرم زمین زیرزمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی مقدور نباشد.

6-درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظر فنی مقدور باشد.

بند(3):شیب مقرردربند 5 براساس ضوابط فنی وشهرسازی تعیین می گردد.

بند(4):شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

بند(5):شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

بند(6):ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده  100 ارجاع داده می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسون می گردند.

بند (7): N برابر است با ضریب کمبود پارکینک که بر اساس ضابطه طرح مصوب می باشد

2

هزینه تامین و ساخت پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع

P*500*N

3

هزینه تامین و ساخت پارکینگ برای واحدهای              اداری به ازای هر مترمربع

P* 500*N

4

هزینه تامین و ساخت پارکینگ برای سایرکاربری ها به ازای هر مترمربع

P*400*N

 

تعرفه شماره 10-2: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح هاي مصوب شهري

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

 

سایر کاربری ها به مسکونی

معادل 4 الی 8 در صد خالص  زمین

 

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):املاکی که براساس طرحهای مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در این تعرفه باید عوارض اخذ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

بند(2):هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضا" از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت این عوارض نمی گردد.

  
  

 

2

 

مسکونی به تجاری

معادل 10الی 25 در صد زمین

 
 

 

3

 

سایر کاربری ها به تجاری

تا 25 متر مربع

40*P*هر مترمربع

از 26 مترمربع تا 50 مترمربع

35*P*هر مترمربع

از 51 مترمربع تا 100 مترمربع

30*P*هر مترمربع

از 101 مترمربع به بالا

25*P*هر مترمربع

4

 

مسکونی به سایر کاربری ها

تا 100 متر مربع

45*P*هر مترمربع

از 101 مترمربع تا 200 مترمربع

40*P*هر مترمربع

از 201 مترمربع به بالا

35*P*هر مترمربع

5

 

تجاری به سایر کاربری ها

تا 25 متر مربع

50*P*هر مترمربع

از 26 مترمربع تا 50 مترمربع

45*P*هر مترمربع

از 51 مترمربع تا 100 مترمربع

40*P*هر مترمربع

از 101 مترمربع به بالا

30*P*هر مترمربع

 

تعرفه شماره 11-2: عوارض تعمیرات ساختمانی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

نحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

عوارض تعمیرات اساسی

مسکونی

عوارض زیربنا*20%

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند (1) اگر متقاضی قصد تعمیر سقف و ستون را داشته باشد این تعمیرات از نظر شهرداری تجدید بنا می باشد که می بایست عوارض پروانه ساخت  پرداخت نماید

تجاری

عوارض زیربنا*40%

سایر کاربری ها

عوارض زیربنا*50%

2

عوارض تعمیرات غیراساسی

مسکونی

عوارض زیربنا*10%

تجاری

عوارض زیربنا*20%

سایر کاربری ها

عوارض زیربنا*30%

 

تعرفه شماره 12-2: عوارض مسكوني وغيرمسكوني براي مازاد بر تراكم

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

عوارض مازادبرتراکم تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها

12 *P*هرمترمربع

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):میزان بر تراکم ومازاد برآن تا سقف پیش بینی شده در طرح وهمچنین سطح اشغال در نقاطمختلف شهر براساس قوانین ومقررات موضوعه وضوابط طرح توسعه مصوب شهری می باشد.

بند(2):مساحت پارکینگ ،راه پله،آسانسور،شوتینگ زباله،خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

*تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.

**مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم در هر شهر می باشد.

2

عوارض  مازادبرتراکم پیشبینی شده درطرح پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100

17*P*هرمترمربع

 

تعرفه شماره 13-2:  عوارض تمدیدواصلاح پروانه های ساختمانی و پایان کار

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

عوارض تمدید و اصلاح پروانه های ساختمانی

بابت تمدید پروانه معادل دو سوم هزینه پذیره

 

 

و هزینه کارشناسی و پسماند  و اماده سازی

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):طبق بند 2ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادرمی شود باید حداکثرمدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. شوراهای اسلامی شهر می توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و براساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان(الف،ب،ج،د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.

بند(2):مالکینی که درمهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دوبار)نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند.

بند(3):مودیانی که پس از پایان مهلت مقرر در  پروانه ساختمانی برای تمدید پروانه مراجعه نمایند،در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زیربنا می باشند.

بند(4):منظور از شروع عملیات ساختمانی اعلام توسط مهندس ناظر می باشد.

بند(5):مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول)از احداث بنا صرف نظر نمایندو درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر هزینه های کارشناسی اقدام نماید.

بند (6) چنانچه مالک برای پایان کار یا استعلام به شهرداری مراجعه گردد و مشخص شود در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارض پروانه ساخت از طرف شهرداری اشتباه حساب شده باشد کلیه عوارض به نرخ همان سالی که قبلا مراجعه کرده محاسبه و مابه التفاوت پرداختی از متقاضی اخذ می گردد.

بند (7) ضمنا ساختمان هایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه درخواست تمدید نموده و دارای تخلف ساختمانی بوده پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردیده که تا رفع تخلف قابل تمدید نمی باشد.

2

عوارض پایان کار

مجموع این عوارض به نرخ روز: پسماند، بهسازی  معابروبهبودعبورومرورشهر، درآمدکارشناسی و عوارض عوارض سطح شهر و عرصه

و معادل یک سوم هزینه پذیره

 

تعرفه شماره 14-2: عوارض  بالکن و پیش آمدگی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

عوارض بالکن و پیشامدگی مشرف به معابر

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):کلیه ضوابط مقرردر بخشنامه 34/3/1/25798مورخ 8/2/1372وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است:

1-درصورتی که پیش آمدگی درمعبرعمومی ،به صورت روبسته وزیربنای مفید مورد استفاده واحد های مسکونی ،تجاری،اداری،صنعتی قرار گیرد،علاوه بر اینکه جززیر بنای مفید محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد.از هر متر مربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط براینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید،از متقاضیان وصول خواهد گردید.

2-اگر پیش آمدگی به صورت روبسته ودارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد(صرفا" به صورت بالکن) علاوه براینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد،از هر متر مربع پیش آمدگی 50%بند یک وصول خواهد شد.

3-چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز وفاقد دیوارهای جانبی باشد (تراس) فقط معادل 50% بند یک وصول خواهد شد.

بند:چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا" به صورت سایبان مورد استفاده قرار گیردمشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.

بند(2):چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا وخارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد برتراکم مجاز برمبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

1

درواحدهای تجاری

روبسته

50*P*هر متر مربع

روباز

20*P*هر متر مربع

2

درواحدهای اداری و صنعتی

روبسته

70*P*هر متر مربع

روباز

50*P*هر متر مربع

3

درواحدهای مسکونی

روبسته

30*P*هر متر مربع

روباز

12*P*هر متر مربع

4

درواحدهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، پزشکی و غیره

روبسته

15*P*هر متر مربع

روباز

8*P*هر متر مربع

 

   
        

 

تعرفه شماره 15-2: عوارض بر حق مشرفیت

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

برای املاکی که  تا عمق 30متر  قرار می گیرند

30 *P*40%*باقیمانده ملک *

(عرض معبرقدیم-عرض معبر جدید )

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده  واحده: به کلیه اراضی واملاکی اعم ازملکی اوقافی دربرگذرهای توسعه ای،اصلاحی،تعریضی واحداثی واقع میشوند عوارض برحق مرغوبیت   تعلق میگیرد.

تعاریف طرحها:

توسعه تطویل: به گذرهایی اطلاق میشودکه ادامه  مسیرموجود براثرمطالعات ترافیک ی درطرحهای شهرسازی  پیشبینی  وطراحی شده اند.

اصلاح معابر: به گذرهای یاطلاق میگردد که دراثرمطالعات ترافیکی یاطرحهای شهرسازی  نیازبه اصلاحات درطرح یا معبر دارند.

تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که درهنگام تجدید بنا یااحداث بنا برابرآئین نامه گذربندی یا طرحهای تفصیلی وجامع مشمول عقب نشینی میگردد.

احداث: به گذرهایی اطلاق میگردد که براساس مطالعات شهرسازی وترافیک یایجاد واحداث  می گردد.

بند(1):زمان وصول این عوارض هنگام صدور پروانه ساخت ونقل وانتقال (انجام معامله )و همچنین درخواست مالک می باشد.

بند(2):املاکی که دراثر تعریض معبر،قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

بند(3):چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد،مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

بند(4):املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند، در این صورت متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید  60 درصد از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه ووصول شود.

A: ضریبی از بر ملک(طول یا عرض ملک)

2

برای املاکی که پس ازاجرای طرح  دارای عمق 31الی 60   متر   دارند

10*P* 10%*متراژعرصه باقیمانده*

(عرض معبرقدیم-عرض معبرجدید)

3

املاکی که پس ار اجرای طرح دارای عمق 61 الی 100متر دارند

5*P* 5%*متراژعرصه باقیمانده *

(عرض معبرقدیم-عرض معبرجدید)

 

تعرفه شماره 16-2: عوارض اضافه ارتفاع مغایر با مفاد پروانه ساختمانی

ردیف

موارد مشمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

مسکونی

ارتفاع مجاز÷ (5*P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی ،صرفا"در صورت ابقاءبنا توسط کمیسیون ماده صد ،مجاز می باشد.

بند(2):منظور از سطح بنا ،سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.

2

تجاری

ارتفاع مجاز÷ (15*P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

3

اداری وصنعتی

ارتفاع مجاز÷ (10*P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

 

4

فرهنگی ،هنری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی درمانی، پزشکی و سایر کاربری ها

ارتفاع مجاز÷ (10*P*سطح بنا*اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

 

تعرفه شماره 17-2: عوارض صدور مجوز نصب (احداث پل)

ردیف

موارد مشمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

تجاری ومختلط

50*P

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):نصب پل مقابل ورودی درب پارکینگ ها،مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه نمی باشد.

2

مسکونی

30*P

3

اداری وسایرکاربری ها

60*P

 

تعرفه شماره 18-2: هزینه بهای خدمات شهری

ردیف

موارد مشمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

آتش نشانی، فضای سبز

تا مترمربع 50

%50*p*عرصه

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):عوارض آتش نشانی و فضای سبز هنگام صدور پروانه ،اصلاح ویا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول وصرفا" بایستی در ارتباط با توسعه وتجهیز آتش نشانی ویا فضای سبز هزینه گردد. همچنین این عوارض از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رای ابقاء صادر می شود نیز وصول وصرفا" در ارتباط با توسعه وتجهیز آتش نشانی ویا فضای سبز هزینه گردد.

بند(2): منظور از متر مربع، زیربنا می باشد

از مترمربع 51 تا مترمربع 100

15%*p*عرصه

از مترمربع 101 تا مترمربع 150

10%*p*عرصه

2

پسماند

100% عوارض سطح شهر

3

کارشناسی

000/700 ریال

4

 

 

 

5

هزینه صدوردفترچه ساختمانی

 

 

 

درب ساختمان

200000ریال

 

- عوارض درب

 

ـ عوارض درب كوچك 000/500 ريال

ـ عوارض درب بزرگ 000/600 ريال

ـ عوارض درب تجاري 000/000/2 ريال

ـ عوارض درب   اداري 000/500/2ريال

-عوارض درب صنعتی           000/000/1یال

 

تعرفه شماره 19-2: عوارض سطح شهر برای آن شهرهایی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نیستند.

ردیف

موارد مشمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

 

عوارض اعیانی

تا مترمربع 50

70%*p*اعیان

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

قانون مصوب 1347 نوسازی و عمران شهری

بند (1) عوارض اعیان مربوط به بناهای سطح شهر است

بند (2) عوارض عرصه در زمان صدور، تمدید و پایانکار پروانه ساخت اخذ می گردد

از مترمربع 51 تا مترمربع 100

30%*p*اعیان

از مترمربع 101 تا مترمربع 150

10%*p*اعیان

 

2

 

عوارض عرصه

تا مترمربع 50

70%*p*عرصه

از مترمربع 51 تا مترمربع 100

30%*p*عرصه

از مترمربع 101 تا مترمربع 150

10%*p*عرصه

 

تعرفه شماره 20-2: هزینه بهای خدمات بهسازی معابر و بهبود عبور و مرور (آماده سازی وزیرسازی،کانیو،آسفالت)

ردیف

موارد مشمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

بهسازی معابر و بهبود عبور و مرور

هزینه اماده سازی  با عرض 10معبر  متر و کمتر هر متر مربع عرصه مبلغ 000/30 ریال .

معبر 10تا 14 متری هر متر عرصه مبلغ 000/40 ریال .

معبر بیشتر از 14 متر هر متر عرصه مبلغ 000/45 ریال .

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

K: بر اساس سقف فهرست بها اعلامی از سوی استانداری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا کارشناس خبره می باشد

بند (1) عوارض آماده سازی درزمان صدورپروانه ساختمانی صدورپایانکار، تمدیدوغیره قابل وصول میباشد

 

فصل سوم

کسب مشاغل وحرف خاص

تعرفه شماره 1-3: عوارض سالیانه محل کسب  برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی و مشاغل خاص

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی

ضریب شغل*S*T*P

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند (1): ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آن‌ها ارائه نماید تعیین مي‌گردد(با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدی اصناف محاسبه و ضریب آن بین 80 % تا 50 % متغییر می باشد) .

بند (2)‌: حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین مي‌شود.

بند (3): S ضریب موقعیت ملک مي‌باشد.

بند(5): منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و اسناد رسمی مي‌باشد.

بند(6): عوارض سالیانه سایر کاربری‌‌ها واقع در جایگاه‌‌های سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس به اضافه 10 و ... مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.

2

عوارض سالیانه محل فعالیت برای مشاغل غیرمشمول قانون  نظام  صنفی

ضریب شغل*S*T*P

3

عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسبی وبالکن تجاری

ضریب شغل*ضریب مساحتS*0/5*P*

4

عوارض جایگاه های سوخت متعلق یادر اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی برای هر ماه

تعداد نازل*000/300 ریال

5

عوارض سالیانه بر محل فعالیت مشاغل خاص

ضریب شغل*S*T*P

 

تعرفه شماره 2-3: هزینه بها خدمات پسماند بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

پسماندبانکها

برابر بهاء پسماند سالانه به مبلغ  000/000/24  ریال

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

2

پسماندموسسات مالی واعتباری

برابر بهاء پسماند سالانه به مبلغ  000/000/24  ریال

3

پسماند مطب پزشک و دند انپزشک

برابر بهاء پسماند سالانه به مبلغ  000/6000   ریال

  

4

پسماند دفاتر بیمه –دفاتر اسناد رسمی –دفاتر وکلا –دفاتر شرکت ها و سایر موسسات و نمایندگی ها –دفاتر پیش خوان دولت –اموزشگاه رانندگی – ازانس تاکسی تلفنی

برابر بهاء پسماند سالانه به مبلغ  000/000/6   ریال

  

5

پسماند جایگاه سوخت (پمپ بنزین و

CNG  )

تک منظوره    سالیانه  مبلغ 000/000/18 ریال

دو منظوره سالیانه مبلغ 000/000/24 ریال

  
   

 

 
     

 

فصل چهارم

اشخاص حقوقی (عمومی، دولتی و غیردولتی)

 

تعرفه شماره 1-4: عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت های فصلی و دائمی کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

عوارض غرفه هاونمایشگاههای فروش فصلی ودائمی وبازارهای روز در محدوده وحریم شهر به استثناء نمایشگاههای صنایع دستی وفرش

مساحت کل*p* S

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر 10روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه ،عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز ورسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوط می باشد.

بند(2):مسئولیت وصول وواریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود،ماموران وصول شهرداری می توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند،مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مامورین شهرداری می باشند در غیر این صورت شهرداری می تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حقوق قانونی خود اقدام نماید.

بازارهایی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.

S: ضریب موقعیت ملک

 

تعرفه شماره 2-4: هزینه بهای خدمات پاسخ به استعلام

ردیف

موارد مشمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

1

 

استعلام مرتبط به اعیانی

مسکونی

هر واحد مبلغ 000/600 ریال

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند (1) در صورتی که متقاضی پروانه ساخت داشته باشد و نسبت به پایان کار اقدام نکرده باشد فقط می بایست عوارض پایان کار پرداخت نماید و از این عوارض معاف می گردد.

بند (2) اگر استعلام مربوط به اعیان باشد و ساخت ساختمان قبل از زمان تاسیس شهرداری باشد می بایست کل عوارض این  تعرفه پرداخت نماید.

تجاری

هر واحد مبلغ 000/700 ریال

  

 

2

 

استعلام مرتبط به عرصه

پاسخ استعلام بانگ و اداره و سازمان

50%*p*عرصه

اعیانی *P   *10%

عرصه زیر 500متر

مبلغ 000/500 ریال

عرصه بیشتر از 500متر

مبلغ 000/000/1 ریال

 

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

صدورمجوزنصب تابلوتبلیغاتی وخارج از ضوابط شهرسازی به ازای هر متر مربع

5 *P*متر مربع

 

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1):به استناد بند 27 ماده55 و ماده 92 قانون شهرداری وبند 25 ماده 80 قانون شوراها وهمچنین دادنامه شماره 551مورخ 20/8/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این عوارض قابل وصول است.

بند(2):وصول این عوارض شامل ادارات دولتی وبیمارستان های دولتی نخواهد شد.

بند(3): عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.

بند(4):کلیه مالکین تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند درغیر این صورت شهرداری راسا" نسبت به جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فاقد مجوز بااعلام کتبی اقدام خواهد نمود.در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

بند(5):تابلوهایی که صرفا" برای معرفی اماکن مربوطه وبرای اطلاع رسانی مطابق با استاندارد متراژ می باشد از پرداخت عوارض سالیانه معاف است.

مترمربع: منظور مترمربع تابلو، بیلبرد، بنر و ... می باشد

2

عوارض سالیانه تابلوتبلیغاتی وخارج ازضوابط شهرسازی هرمترمربع

5/2 *P*متر مربع

3

نصب بیل برد(متر مربع)

3 *P

روزانه هر متر مربع بیل برد 1000ریال

4

نصب پلاکارد با مجوز شهرداری

ورودی هر پلاکارد 500000 ریال

روزانه هر متر مربع3000 ریال

5

دیوارنویسی با مجوز شهرداری

ورودی هر پلاکارد 700000 ریال

روزانه هر متر مربع 1000 ریال

6

نصب داربست تبلیغاتی بامجوز شهرداری

روزانه هر متر مربع 3000 ریال

7

تابلوهای پزشکان (سالیانه)

در معابر عمومی30 *P

8

تبلیغات بانک ها واستقرار خودروهای جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر

به ازای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه وکمتر از آن 5000000 ریال

3-4عوارض بر تبلیغات محیطی بغیر از تابلو های معرفی

فصل پنجم

مودیان خاص

تعرفه شماره 1-5: عوارض  قطع اشجار

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

هزینه قطع اشجارمثمر

سن اشجار تا 2 سال

هر بن 2000000 ریال

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند (1):به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون"اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359شورای انقلاب "مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.

بند (2) با اخذ مجوز از شهرداری مبلغ عوارض 30% کاهش می یابد.

سن اشجار تا 4 سال

هر بن 3000000 ریال

سن اشجار تا 6 سال

هر بن 4000000 ریال

سن اشجار مازاد بر 6 سال

با ازای هر سال 500000 ریال افزوده می شود

2

هزینه قطع اشجارغیرمثمر

سن اشجار تا 2 سال

هر بن 1500000 ریال

سن اشجار تا 4 سال

هر بن 2500000 ریال

سن اشجار تا 6 سال

هر بن 3500000 ریال

سن اشجار مازاد بر 6 سال

با ازای هر سال 500000 ریال افزوده می شود

 

تعرفه شماره 2-5: هزینه بهای خدمات تامین سرانه خدمات عمومی و شهری اراضی و املاک با عرصه و اعیان 500 مترمربع و کمتر

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

عوارض  تفکیک عرصه زمینهای مسکونی،اداری، تجاری،خدماتی

15 *P*هرمترمربع

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند(1): این تعرفه مشمول مالکین اراضی و املاک زیر 500 متر می باشد و  همچنین مشمول مالکین اراضی بدون رعایت ماده 101 اقدام به تفکیک یا افراز نموده اند به هر میزان می باشد.

بند (2) برای تفکیک عرصه بالای 500 مترمربع بر اساس ماده 101 اقدام می شود و همچنین برای تفکیک عرصه بالای 500 مترمربع  به استناد تبصره3 و 4 قانون اصلاح ماده101قانون شهرداریها،با اختصاص وواگذاری رایگان حداکثر تا 50% پلاک بابت سهم خدمات عمومی به شهرداری برابر ضوابط طرح تفصیلی وتایید نقشه تفکیکی وتنظیم صورتجلسه توافق وتصویب شورای اسلامی قابل طرح درکمیسیون ماده پنج بوده وپس ازموافقت کمیسیون ماده پنج قابل اعمال می باشد.

2

عوارض تفکیک اعیانی ساختمان مسکونی، تجاری،اداری،خدماتی و غیرآپارتمانی

4*P*هرمترمربع

 

تعرفه شماره 3-5: هزینه استفاده از ماشین حمل میت

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

 

 

1

 

ماشین حمل میت

داخل شهر

000/500 ریال

بند 26 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

خارج از شهر تا شیراز

000/200/1 ریال

تا روستای بخش مرکزی

000/700 ریال

  

 

تعرفه شماره 4-5: هزینه بهای خدمات آرامستان

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشا قانونی

توضیحات

1

هزینه استفاده از قبر

به ازای هر قبر 000/500/3 ریال

بند 26 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

جهت جبران هزینه های آرامستان از قبیل حفظ و نگهداری فضای سبز، هزینه برق غسالخانه و ...

2

رزو قبر

مبلغ 000/000/10 ریال

بند 26 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

جهت جبران هزینه های آرامستان از قبیل حفظ و نگهداری فضای سبز، هزینه برق غسالخانه و ...

 

ماده 5-5         هزینه خدمات شهری  (بهاء خدمات )

ـ فروش مخلوط هر سرويس 000/300 ريال

ـ فروش آب هر تانكر 000/700 ريال باضافه مبلغ آب

ـ لودر هر ساعت 000/600 ريال حداقل 3 ساعت محاسبه مي شود.

ـ گريدر هر ساعت 000/600 ريال كمتر از 3 ساعت حداقل 3 ساعت محاسبه ميشود.

ـ كمپرسي هر ساعت 000/400 ريال

ـ بارگيري توسط لودر شهرداري هر سرويس 000/50 ريال و مبلغ مخلوط 000/300 ريال

بارگيري خاك و مخلوط از محلهاي تعيين شده توسط شهرداري هر سرويس 000/300 ريال

اجاره محلهاي كيوسكهاي شهري ماهيانه 000/400 ريال تعيين مي گردد.

ـ اجاره بالابر هر ساعت 000/1000 ريال تعيين مي گردد.

ـ در صورتي كه شخصي متقاضي اجاره ماشين آلات بيش از سه روز يا خارج از محدوده شهري باشد اجاره ماشين آلات بصورت توافقي انجام خواهد شد.

ـ كليه اشخاص و سازمانها حقيقي و حقوقي اقدام به بارگيري مخلوط يا خاك و غيره در شهر يا اطراف آن مي نمايند مي بايست قبل از انجام اينكار با شهرداري هماهنگي و مجوز دريافت نمايند و از محلهايي كه شهرداري تعيين و ابلاغ مي كند اقدام به بارگيري نمايند و كساني كه در ساير نقاط اقدام به بارگيري نمايند مشمول پرداخت جريمه معادل ده برابر هزينه بارگيري كه تعيين و مشخص شده مي شوند.ضمنا تخليه بار نيز فقط در محلهايي كه تعيين و مشخص شده انجام گيرد و كساني كه بدون هماهنگي با شهرداري اقدام به تخليه بار در ساير نقاط مي نمايند علاوه بر توقيف گواهينامه آنها مشمول پرداخت جريمه بدين شرح مي گردد.

 

ماده 6-5- عوارض كشتارگاه

 

ـ عوارض ذبح هر رأس گوسفند و بز از انواع مختلف 000/60 ريال

ـ عوارض ذبح هر رأس گاو و هر نفر شتر 000/350 ريال

ـ عوارض ذبح شترمرغ و گوساله 000/200 ريال

ماده7-5- عوارض خدمات شهروندي اتباع بيگانه ( افغانيها)

 

كليه افغانيهاي ساكن سروستان كه داراي مجوز و كارت هستند مي بايست بدين شرح عوارض خدمات شهروندي به شهرداري پرداخت نمايد. در صورت دريافت عوارض مذكور توسط اداره امور اتباع و امور خارجي مجاز به برداشت پنجاه درصد عوارض مذكور مي باشد.

ـ عوارض خدمات شهروندی  يك نفر افغانی در  سال مبلغ   000/000/2 ريال

ـ خانواده هاي 2 تا 4 نفره سالانه                             مبلغ    000/000/3  ريال

ـ خانواده هاي 5 تا 8 نفر سالانه                              مبلغ     000/000/4 ريال

ـ بيش از 8 نفر سالانه                                               مبلغ   000/000/5 ريال

ماده8-5- عوارض فروشندگان دوره گرد

 

كساني كه با خودرو يا بصورت دوره گرد در معابر شهر اقدام به خريد و فروش مي نمايند مي بايست در محلي كه شهرداري مشخص كرده اقدام به فعاليت و كسب و كار نمايند و قبل از شروع به كار ضمن مراجعه به شهرداري مجوز يا كارتكس دريافت نمايند و روزانه عوارض خود را بدين نحو پرداخت نمايند.

فروشندگان دائمي و بومي روزانه 000/100 ريال

فروشندگان موقت و غيربومي  روزانه 000/500 ريال

ضمناً استفاده از بلندگو ، سيستمهاي صوتي و حركت در كوچه ها و معابر ممنوع مي باشد و متخلفين ضمن پرداخت جريمه اجازه فعاليت در اين شهر را ندارند.

 

ماده9-5- عوارض حفاري

 

ـ هزينه ترميم هر مترمربع آسفالت و زیر سازی 000/700 ريال

ـ هزينه ترميم هر مترمربع زيرسازي 000/350ريال

ـ هزينه ترميم هر مترمربع كاشي فرش 000/450 ريال

ادارات و شرکت های دولتی و پیمانکاران هزینه ترمیم هر متر اسفالت به همراه زیر سازی مبلغ 000/500  ریال تعین می گردد .

 

ماده10-5    عوارض مشاغل   مهندسين ناظر و ساير حق نظارتها

----    هزینه حق النظاره مهندسین ناظر و سایر حق النظاره ها معادل 5 در صد مبلغ کل در یافتی انها از حق النظاره محاسبه و در یافت شود .

----    هر يك از مهندسين ناظر ساختمان كه قصد دارد در شهر سروستان اقدام به دريافت سهميه نظارت نمايند مي بايست سالانه مبلغ 000/000/2 ريال به عنوان حق عضویت به  شهرداري پرداخت نمايد.

----  معادل  3درصد حق نظارت دریافتی که  ازدستور العمل سازمان نظام مهندسی استخراج شود  محاسبه و اخذ گردد./

 

ماده11-5- عوارض نقشه كشي ، طراحي

عوارض نقشه كشي ، طراحي ساختمان از هر نوع مي بايست هر مترمربع نقشه 000/1 ريال به شهرداري پرداخت نمايد. ضمناً عوارض نقشه كشي و طراحي مي بايست هنگام صدور پروانه ساخت اخذ گردد.

 

ماده12-5   عوارض تغییر کاربری موقت :

 

برای هر سال  برخورداری از این  تغییر کاربری معادل مبلغ 000/000/10 ریال تا 000/000/30  ریال بستگی به نوع کاربری و مساحت سطح اشغال  محاسبه گردد .

 

ماده13-5 - عوارض سالانه خودروها

عوارض سالانه انواع خودروهاي سواري ، وانت دوكابين اعم از توليد داخلي يا خارجي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش روز كارخانه يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.

تبصره : عوارض خودروهاي با عمر بيش از ده سال ( باستثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شده هر سال تا مدت ده سال سالانه 10% و حداكثر تا صد درصد عوارض سالانه افزايش مي يابد.

در صورت تأخير در پرداخت عوارض ماهانه دو درصد جريمه به عوارض پرداخت نشده تعلق مي گيرد.

ـ عوارض سالانه موتورسيكلت مبلغ 000/50 ريال

ـ عوارض وانت تك كابين 1600سی سی سالانه 000/100 ريال

-عوارض وانت تک کابین 2000 سی سی و بالا تر  سالانه 000/150 ریال

ـ عوارض كاميون شش چرخ  و ميني بوس و کامیونت  سالانه 000/200 ريال

ـ عوارض كاميون ده چرخ و اتوبوس و تریلی سالانه 000/300 ريال

ـ عوارض ماشين آلات راهسازي و  سایر خودر و های عمرانی و شهر سازی  سالانه مبلغ 000. /300 ريال

 

ماده14-5  - عوارض حمل و نقل مسافر برون شهري

 

ـ وسايل نقليه زميني معادل 5 درصد بهاي بليط مسافربري

ـ عوارض حمل و نقل بار معادل دو درصد مبلغ بارنامه

 

ماده15-5- عوارض پاركينگ عمومي

 

عوارض حق نگهداري كليه خودروها اعم از توقيفي ـ تصادفي و غيره كه در پاركينگ نگهداري مي شوند معادل 10 درصد مبلغ وصولي به عنوان عوارض به شهرداري پرداخت نمايند.

 

ماده16-5 - عوارض آلايندگي

 

كليه توليدكنندگان و كساني كه در حريم و حوزه شهري و اطراف آن يا شهرك صنعتي اقدام به فعاليت مي نمايند در صورتي كه باعث ايجاد آلايندگي و فاضلاب گردند مي بايست بر حسب ميزان آلايندگي هوايي و زمين معادل دو در صد تولید  به عنوان جريمه آلايندگي پرداخت نمايند و در صورتي كه ميزان آلايندگي زياد باشد اين عوارض با تشكيل كميسيون آلايندگي و زيست محيطي محاسبه خواهد شد .

ضمناً اين عوارض شامل كليه كسبه ماننده تعميركاران، جوشكاران و. كه باعث ايجاد آلايندگي در پياده رو و خيابان مي شوند نيز مي باشد.پس از طرح در کمیسیون جریمهان تعیین می گردد .

 

ماذه17-5-  محاسبه عوارض ساختمانهاي ساخته شده بدون مجوز

 

ـ بناهاي قديمي از خشت خام و سقف چوبي باشند هنگام مراجعه به شهرداري  و جواب هرگونه استعلام در صورت نداشتن مجوز شامل عوارض صدور پروانه ساخت نمي شوند.

ـ بناهاي ساختماني كه تا تاريخ 29/12/1365 ساخته شده و به بهره برداري رسيده اند درصورت  نداشتن مجوز هنگام مراجعه به شهرداري و جواب استعلام فقط مشمول عوارض پذيره ساختماني به نرخ روز مي شوند و نيازي به ارائه به كميسيون ندارند.

-بنا  های ساختمانی که  از  تاریخ 29/12/1365  الی سال 28/12/1372 ساخته شده و به بهره برداری رسیده اند در صورتی که مالک انها فیش پرداختی به ان تاریخ مستند داشته باشد یا در پرونده ساختمانی مشاهد شود  در صورت نداشتن پایان کار ویا گواهی پایان

ساختمان به ان تاریخ یا حال حاضر  فقط مشمول مابه تفاوت محاسبه پرداختی عوارض پذیره به نرخ روز می شوند (مبلغ پرداختی برابر  فیش در اختیار مالک یا در پرونده به ان تاریخ از محاسبه کسر گردد . )

ـ بناهايي كه بعد از تاريخ 1/1/1373 ساخته شده و فاقد پروانه و مجوزساختمانی  هستند پس از طرح در كميسيون ماده صد و دريافت راي بر ابقاء بنا و پرداخت جريمه بايد كليه عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ روز پرداخت نمايند.

ـ كليه ساختمانهايي كه مالكان آنها جهت نقل و انتقال يا امورات اداري مرتبط با آن ساختمان به شهرداري مراجعه مي نمايند لازم است پروانه ساخت آنها داراي اعتبار بوده يا  پايان كارداشته باشند.

 

ماده18-5  عوارض بر بيمه نامه ها

معادل دو  درصد بيمه نامه هاي صادره محاسبه و اخذ شود و در پایان هر ماه

 

ماده19-5- عوارض پيمانكاري و قراردادها

 

 

برابر تبصره 2 ذيل بند 2 ماده 99 قانون شهرداريها عوارض فوق معادل يك ونیم درصد مبلغ قرارداد يا صورت وضعيت يا صورتحساب نهايي محاسبه و وصول مي شود و كليه پيمانكاران ملزم هستند ضمن ارائه كپي قرارداد و صورت وضعيت نهايي نسبت به پرداخت يك درصد عوارض پيمانكاري اقدام نمايد.

تبصره 1: اين عوارض بر اساس تبصره 2 بند 2 ماده قانون شهرداريها دريافت ميگردد.

تبصره2 : كليه كارفرمايان موظف به كسر و واريز عوارض مربوطه به حساب شهرداري بوده و در صورت عدم دريافت بايستي مبالغ آن را از منابع مالي خود پرداخت نمايند . ضمنا وصول آن براي شهرداري از پيمانكار نيز بلامانع ميباشد.

تبصره3 : عوارض فوق شامل كليه قراردادها اعم از عمراني ، اجرايي ،فضاي سبز ، مشاوره اي ، مطالعاتي ، نگهداري ، تأمين نيروي انساني و ديگر موارد مشابه مي باشد.

منشاء قانوني : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

واده20-5  - عوارض نصب پايه هاي برق و مخابرات و دكلها

 

ـ عوارض نصب پايه هاي برق فشار ضعيف و مخابرات به ازاي هر پايه مبلغ 500000 ريال و پايه هاي برق فشار قوي مبلغ 700000 ريال

ـ عوارض نصب تابلوها ، تابلوهاي برق يا مخابرات هر كدام 1000000 ريال ترانسفورماتور و كيوسكهاي تلفن 500000 ريال .

ـ ساير تاسيسات و تجهيزاتي كه هر يك از ارگانها و نهادها و شركتها در معابر و اماكن نصب و راه اندازي مي نمايند بر اساس سطح اشغال و نوع كاربري برابر اعلام شهرداري قابل محاسبه و وصول مي باشد.

ـ عوارض دكلهاي مخابراتي ( ايرانسل و غيره) ماهانه مبلغ 1000000 ريال.

(ضمناً محل نصب دكل در منازل بصورت تجاري محاسبه شود در صورت عدم تغییر کاربری تجاری معادل 20 درصد كرايه دكل به عنوان حق النصب دكل  ماهانه از مالك اخذ شود.. در صورت عدم پرداخت پرونده به کمیسیون 77 ارجاع گردد . )

مالک یک نسخه از قرارداد فی مابین شرکت مخابرات و خودش را تسلیم شهرداری نماید .

 

 

ماده21-5   - عوارض كمتر از حدنصاب

 

عوارض كمتر ازحد نصاب ( زمينهاي زير 200 مترمربع با نظر كميته فني شهرداري و هماهنگي دفتر فني استانداري فارس در صورتي كه امكان صدور مجوز باشد بدين شرح عمل مي شود.

عوارض كمتر از حدنصاب         3P * متراژ مشمول عوارض كمتر از حدنصاب = مقدار زمين موجود – 200

 

ماده22-5 - عوارض نمايشگاهها ( غرفه هاي فصلي)

 

عوارض نمايشگاهها عرضه محصولات يا غرفه هاي فصلي طبق مدت زمان انجام فعاليت و وسعت سطح اشغال قابل محاسبه و وصول عوارض مي باشد .هردهانه عرضه کالا در غرفه روزانه مبلغ  000/200 ريال.

عوارض برگزاري نمايشنامه ها ، تئاتر ، پخش فيلم ، سيرك و غيره يا مراسمهايي كه بصورت فروش بليط يا دريافت حق الوروديه انجام مي شود معادل ده درصد مبلغ بليط يا حق الورود.

ماده23-5 - تخفيفات

به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض  لغو  شده است .

در مورد منازلي كه در بافت فرسوده قرار دارد و قصد تخريب و بازسازي آن را دارند شهرداري مي تواند تا 100 درصد عوارض پروانه ساخت برابر ضوابط شهرسازي داده و سپس از طريق سازمان مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.

ضمناً به منظور تشويق شهروندان و در راستاي نيل به اهداف شهرداري در جهت تعريض توسعه و زيباسازي معابر اصلي شهر مانند خيابان امام خميني(ره) بلوار دانشگاه ، خيابان شهيد خسرو رضايي از ميدان شيخ يوسف تا تقاطع بلوار امام علي (ع)، خيابان جمهوري اسلامي از سه راه امام خميني(ره) تا تقاطع فرهنگ خيابان امام حسين(ع) و مناطق ديگر بنا به ضرورت و تائيد شهرداري در صورتي كه بصورت كلي تخريب عقب نشيني و ساخت و ساز شود به شهرداري اجازه داده مي شود عوارض را كمتر از مبلغ تعرفه و بصورت توافقي وصول و پروانه ساختماني صادر نمايد.

ساير تخفيفاتي كه منع قانوني نداشته با معرفي شهرداري و تائيد شوراي اسلامي شهر تا 50 درصد عوارض قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده24-5- عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش

 

عوارض حق ثبت نام صدور گواهينامه رانندگي و تمديد آزمايش به ميزان ده درصد هزينه ثبت نام مي باشد و ده درصد هزينه تجديدآزمايش شهري تعيين و قابل وصول مي باشد.

به عنوان مثال در صورتي كه بابت حق ثبت نام مبلغ 900000 ريال و بابت تجديد آزمايش شهري 100000 ريال دريافت شود عوارض بدين نحو محاسبه و  دريافت مي شود.

ـ عوارض ثبت نام صدور گواهينامه راهنمايي و رانندگي    90000 ريال = 10% * 900000

ـ عوارض تجديد آزمايش شهري                                          10000 ريال = 10% * 100000

اين عوارض معادل ده درصد مبلغ دريافتي تعيين و وصول مي گردد.

ماده25-5 - عوارض حق الامتياز تاكسي

 

عوارض حق امتياز تاكسي هنگام دريافت مجوز تاكسي براي يك مرتبه مبلغ 2000000 ريال پرداخت نمايد.

عوارض سالانه تاكسي از قرار هر سال 12000000 ريال و ماهانه 100000 ریال تعیین میگردد./

-عوارض معاینه فنی معادل  10 درصد هر معاینه فنی اخذ گردد./

 

عوارض كه در اين تعرفه قيد يا مشخص نشده است و تكليفي براي آن تعيين نشده است شامل بخش اداري مي شود و در صورت مواجه شدن با آن شهرداري مي تواند جهت وصول به استناد ساير قوانين ، بخشنامه ها و دستورالعملها و يا با تنظيم و مبادله صلح نامه اقدام نمايد.

ماده26-5  - عوارض تالارها

 

اين عوارض توسط شهرداري وصول مي گردد. ماهيانه مبلغ 1000000 ريال جهت تالار تعيين مي گردد.

- عوارض اموزشگاه  تعليم رانندگي و اژانس تاکسی تلفنی

 

بصورت ماهيانه 000/100 براي هر خودرو تعیین می گردد .

لیست رانندگاه هر ماه توسط مسئول اموزشگاه یا مسئول اژانس به شهرداری ارسال گردد .

ماده27-5 - عوارض حق توزين باسكول

 

ماهانه مبلغ 300000 ريال محاسبه گردد.

ماده28-5  عوارض سر قفلی  مکان تجاری

این عوارض سالانه است و برای تجاری های که دارای سر قفلی  هستند تعیین می گردد .

عوارض سر قفلی مکاه تجاری معادل مساحت  مکان تجاری در قیمت منطقه ای ملک .

آیین نامه تقسیط عوارض  :

در راستای ماده32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداريهاموضوع ماده73 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب1380 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقا نظام مالی کشور و بند 9 ماده 80 قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری شرح آیین نامه زیر خواهد بود.

ماده1این آیین نامه درراستاي ماده32 اصلاحی آیین   نامه شهرداريها موضوع ماده73 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب1380 به منظورایجادرویه واحددرتقسیط عوارض وبدهیهاي شهرداري وکمک به متقاضیان صدورپروانه ساختمانی درپرداخت عوارض وهمچنین احقاق حقوق شهرداري دراجراي تقسیط بدهیها تنظیم میگردد.

ماده2 کلیه عوارض وبهاءخدمات به استثناءعوارض نوسازي سالیانه، کسب پیشه،نقل وانتقال،سرقفلی واتومبیل وفروش اموال غیرمنقول مشمول مقررات این آیین نامه میباشد.

تبصره1کلیه مبالغ یکه شهرداري به استنادمقررات مربوطه براي  سایر ادارات وسازمان هاي دیگر(سازمانهاي غیر مرتبط به شهرداري) اخذمیکندقابل تقسیط نبوده واز این مقررات  مستثنا است .

تبصره2عوارض مورد مطالبه شهرداري از ادارات ،سازمانهاي دولتی،نهادهاي عمومی ،انقلاب اسلامی نیروهاي نظامی وانتظامی و... که به نحوي از بودجه دولتی سهم دارندقابل تقسیط نمیباشد.

ماده3اصل برپرداخت نقدي کلیه عوارض ومطالبات شهرداري است .

ماده4درصورتیکه متقاضی ان صدورپروانه ساختمانی یابدهکاران شهرداري توانایی پرداخت بدهی خودرابصورت یکجا(نقدي) نداشته باشند  میتوانند بدهی  خودرابصورت مشارکت باشهرداري(برابرآیین نامه مربوطه)یابصورت تقسیط پرداخت نمایند.

ماده5عوارض ومطالبات موضوع ماده 2 به صورت ذیل قابل تقسیط میباشد.

الف: عوارض تا 50 میلیون  ریال 30 % نقد مابقی بصور ت ا قساط 30 ماهه.

ب: مازاد 50 میلیون ریال تایکصد میلیون ریال 50 % نقدومابقی بصورت اقساط 24 ماهه .

ج: مازادیکصدمیلیون ریال 50 % نقدومابقی بصورت اقساط 15 ماهه

ماده6درصورتیکه متقاضی تقاضاي پرداخت به صورت تقسیط راداشته باشدباتکمیل قرارداديکه درهنگام تقسیط با شهرداري منعقد مینماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهدبود.

ماده7متقاضی ان درهنگام تقسیط بدهی خود میبایست مدارك ذیل را تحویل نمایند.

-1 به تعداداقساط چک به عهده بانکهاي مستقردرشهرتوسط متقاضی تقسیط.

-2 چک یاسفته ظهرنویسی شده به میزان کل بدهی توسط ضامن کارمند یاکاسب معتبر.

-3 امضاءوتحویل قراردادضمیمه آیین نامه.

ماده 8 درزمان نقل وانتقال کلیه چکهاي تقسیطی،حال شده وجواب استعلام نقل وانتقال منوط به پرداخت نقدي کلیه بدهی است.

ماده9شهرداري موظف استازپاسخ مثبت به استعلام متقاضی انی که به هرصورت چکهاي آنهادرموعدمقرروصول نشده است خودداري نماید.

ماده10درصورت عدم وصول چکهاي تقسیطی درسررسیدهاي مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی، عوارض به نرخ روز محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

ماده11کلیه مواردوتبصره هاي قراردادموضوع ماده 6 جزءلاینفک این آیین نامه می باشد.

ماده12این آیین نامه در 12 ماده دو تبصره تنظیم که پس ازتصویب شوراي اسلامی شهر طبق بندماده80قانون تشکیلا ت شوراهالازم الاجراءمیباشد و کلیه رویه ها و مصوبات قبلی شورا با تصویب این آیین نامه ملغی می گردد.

 

معافیت های عوارض :

کلیه متقاضی ان احداث سالن های ورزشی ومراکزآموزشی اعم ازمدارس،دانشگاه و.... درصورتی که درکاربری مربوط طبق طرح جامع یارای کمیسیونماده پنج شهرسازی ومعماری احداث مینمایند به شرط اینکه درحدضابطه طرح باشندازپرداخت عوار ض ساختمانی معافند وچنانچه  مازاد برضابطه طرح جامع  امکان صدور پروانه وجود داشته باشندبرابرباتعرفه صنعتی محاسبه واخذمیگردد.

تبصره 1 درصورت احداث درسایرکاربری ها،مشمول معافیت فوق نمیگرددوعوارضآن نیز طبق تعرفه صنعتی محاسبه میگردد.

تبصره 2 درمواردعام المنعفه موضوع با  نامه نگاری باشورا ا قدام گردد.

خانواده شهدا،ایثارگر ان وافراد تحت پوشش بهزیستی وبرای کمک به افراد نیازمند وهمچنین تشویق برای ساخت وساز در بافت فرسوده ودیگرنقاط شهر معافیت هاوتخفیفات به شرح زیراعمال میگردد:

الف:

متقاضیان حداث   امکان مقدسه   اسلامی ،مساجدومعابداقلیتهای مذهبی ومدارس علمیه طلاب دینی که دارای تاییدیه یاگواهی سازمان اوقاف وامور خیریه میباشد ودرکاربری مربوط بق طرح جامع یا رای کمسیون ماده پنج شهرسازی ومعماری احداث بنا                                                                                                  می نمایند به شرط اینکه درحدضابطه طرح باشند ازپرداخت عوارض پروانه ساختمانی ونوسازی                                                                                                         معافاند وچنانچه مازاد برضابطه طرح امکان صدور پروانه وجود داشته باشدعوارض متعلقه نسبت به مازاد برضابطه برابر تعرفه اداری محاسبه واخذمی گردد.

تبصره 1 معافیت های ذکرشده صرفا شامل اماکن و واحدهای غیردولتی بوده وشامل مراکز وواحدهای دولتی نمی گردد.

تبصره2درصورت تغییرکاربری مراکز ذکرشده معافیت ها لغو وعوارض متعلقه به نرخ روز اخذ  می گردد.

تبصره3درصورت احداث درسایرکاربری ها،مشمول معافیت فوق نمی  گردند.

 

ب:

افراد  تحت  پوشش

خانواده معظم  شهدا:شامل پدر،مادر،همسروفرزندان شهید با گواهی بنیادشهیدوامورایثارگران

ایثارگران وجانبازان:صرفا شخص جانباز25 % وبالاتروباگواهی بنیادشهیدوامورایثارگران

آزادگان :صرفا  شخص آزاده با هر  مدت آزادگی  باگواهی بنیاد شهیدوامورایثارگران

خانواده تحت پوشش کمیته ا مداد امام خمینی)ره(:اشخاصی که به عنوان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( می   باشند.

خانواده تحت پوشش بهزیستی: اشخاصی که به عنوان سرپرست خانواده به دلیل داشتن معلولیتهای ذهنی وجسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشد و همچنین خانواده هایی که حداقل دونفرازاعضای خانواده د ارا ی معلولیت ذهنی وجسمی بود ه  وتحت پوشش سازمان  بهزیستیمی باشند.

 

 

 

میزا ن معافیت:

ازپرداخت کلیه عوارض صدورمجوزساختمانی به تناسب یک واحدمسکونی به میزان سرانه مصرفی شهرزیربنای مسکونی یک مرتبه بر  روی اراضی واملاکی که امکان صدورمجوزآنهابرای شهرداری میسر میباشد معاف میباشد.

تبصره 1 افرادمشمول صرفا به شرطی میتوانندازمزایای  مزبو استفاده کنندک مالکیت به نام ایشان بوده  ومجوزساختمانی به نام ایشان صادرمیگردد.

تبصره2افرادمشمول معافیت تنهایک بارمیتواننداز این  امتیازاستفاده نموده وحق استفاده مجددازمعافیت ذکرشده ر ا ندارند.

ج:درساخت وسازهای بافت تاریخی وفرهنگی به                                                      منظورترغیب وتشویق شهروندان دراحیا بافت قدیمی عوارض ساختمانی املاک واقع درمحدوده بافت تاریخی وفرهنگی جهت تجدید بنا به میزان حداقل30 % تخفیف شامل می گردد.

تبصره1چنانچه  تخلفی ازسوی مالکین املاک صورت پذیرد شهرداری موظف است براساس مقررات اقدام نماید وشامل مصوبه مذکور نمی گردد.

د: افراد نیازمند : افرادی که باطرح پرونده  آنها درکمیته امداد شهرداری وبررسی وتایید صحت نیازمند بود نفردوبادستورکتبی شهردار تا20 % ازهرن  وععوارض شهرداری معاف می گردند.

تبصره: مبلغ عوارض فوقنبایدبیشازدومیلیونریالباشد.

ه: درعوارض پروانه های ساختمانی تجاری ومسکونی با بیش ا ز   سی میلیو ن ریال اگرمالک اقدام به پرداخت نقدی عوارض نمایداز10 % کل عوارض معاف می گردد.

و: به منظورتشویق سرمایه گذاران دراحداث ساختمان هایی که موجب رونق وتغییرنمای شهرمی گرددازجمله کارخانجات،مرکزخرید،کلینیک هاوهتل هاو واحدهای تجاری که درزیبایی ورودی شهر تاثیر گذاراند بادستورکتبی شهردارتاحداکثر30 % ازکل عوارض معاف می گردند.

تبصره 1 طرح های دولتی مشمول مصوبه فوق نمیگردد.

 

ائين نامه ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها جريمه اي( ماده صد)

 

رديف

شرح گروه ساختمانها

بهاي هر متر فعلي

بهاي هر متر پيشنهادي

بهاي هر متر مصوب شورا

الف ـ انواع ساختمان

   

1

ساختمان اسكلت بتوني با هر نوع سقف تا 5 طبقه

600000

600000

 

2

ساختمان اسكلت بتوني با هر نوع سقف از 5 طبقه به بالا

450000

450000

 

3

ساختمان اسكلت فلزي تا 5 طبقه

300000

300000

 

4

ساختمان اسكلت فلزي از 5 طبقه به بالا

400000

400000

 

5

ساختمان اسكلت مختلط با مصالح بنايي با ستونهاي فلزي بتوني

1100000

1100000

 

6

اسكلت آجري

800000

800000

 

7

اسكلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب

300000

300000

 

8

ساختمانهاي تمام چوب معمولي

400000

400000

 

9

ساختمانهاي تمام چوب صنعتي

450000

450000

 

ب ـ ساختمان انبارها با دهانه بيش از 4 متر

   

1

اسكلت آجري يا بلوك سيمان يا سنگي با هر نوع سقف

150000

150000

 

2

اسكلت فلزي و يا سوله هاي پيش ساخته با هر نوع سقف

220000

220000

 

ج ـ سالنها يا توقفگاهها

   

1

با مصالح بنايي سنگ ، آجر ، بلوك سيماني هر نوع سقف

200000

200000

 

2

اسكلت فلزي يا ستونهاي بتون ارمه

200000

200000

 

3

گلخانه ها با هر نوع سقف و مصالح

50000

50000

 

د ـ آشيانه ها و سايبانها

   

1

با پايه هاي چوبي و مصالح بنايي با هر نوع سقف غیر مسکونی

40000

40000

 

2

با پايه هاي فلزي با بتون آرمه

40000

40000

 

هـ ـ تاسيسات

   

1

دستگاههاي حرارت مركزي شوفاژ سانترال

20000

20000

 

2

تهويه مطبوع ( گرمايش و خنك كننده )

30000

30000

 

3

آسانسور

30000

30000

 

و ـ ساير

   

1

انواع مخازن اعم از زيرزميني هوايي از 6 مترمكعب به بالا

400000

400000

 

2

سكوها و باراندازها هر مترمربع

400000

400000

 

3

ديواركشي با هر نوع مصالح مترطول

500000

500000

 

 

 

قیمت منطقه بندی (p) پیشنهادی

ردیف

شرح عرصه

ارزش هر مترمربع به ریال

1

بر طرفین  جاده شیراز سروستان حد فاصل پمپ بنزین تا میدان معلم

20.000

2

بر طرفین بلوار  سرو ناز حد فاصل میدان معلم تا میدان گاز

29.000

3

بر طرفین    بلوار نماز و امام علی (ع)

26.000

4

بر طرفین بلوار  امیر کبیر حد فاصل پارک ازادی تا تقاصع بلوار نماز (جهاد )

31.000

5

بر طرفین خیابان امام خمینی (ره)حد فاصل میدان گاز تا میدان شیخ یوسف

95.000

6

بر طرفین خیابان  امام خمینی (ره) حد فاصل میدان شیخ یوسف تا خیابان امام حسین (ع)

95.000

7

بر طرفین خیابان امام  خمینی (ره)حد فاصل خیابان امام حسین (ع)تا خیابان امام حسن (ع)

000/850

8

بر طرفین خیابان  شکوفه  (اهنگران و سرو )

52.000

9

بر طرفین بلوار امیر کبیر

45.000

10

بر طرفین  بلوار دانشگاه

85.000

11

بر طرفین خیابان امام حسین0ع)

45.000

12

بر طرفین خیابان  امام حسن (ع)

24.000

13

بر طرفین کوچه های با عرض بیش از 4 متر تا 8 متر

26.000

14

بر طرفین کوچه های با عرض بیش از 8 متر تا 12 متر

29.000

15

بر طرفین کوچه های با عرض کمتر از 4 متر

14.000

16

اراضی باغات واقع در محدوده شهر

15.000

17

اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهر

11.000

18

سایر نقاط شهری

25.000

 

 

 

 

 

تعرفه عوارض کسب و پیشه

 

ردیف

عنوان شغل

عنوان کسب درجه یک -ریال

عنوان کسب درجه دو –ریال

عنوان کسب       درجه سه –ریال

1

مهد کودک

000/000/2

000/500/1

000/200/1

2

بایشگاه و کلوپ

000/500/2

000/000/2

000/700/1

3

رستوران

000/500/1

000/250/1

000/000/1

4

چلو کبابی و جلو خورشتی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

5

اغذیه فروشی و ساندویجی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

6

قنادی و شیرینی فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

7

ابمیوه گیری و بستنی و  فالوده فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

8

تعمیر گاه اتومبیل و موتور سیکلت

000/500/1

000/250/1

000/000/1

10

تعلیم رانندگی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

11

ارایشگاه مردانه

000/000/2

000/250/1

000/000/1

12

ارایشکاه زنانه

000/000/3

000/250/2

000/800/1

13

لوازم بهداشتی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

14

لوازم ازمایشگاهی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

15

داروهای دامی و سموم

000/000/2

000/500/1

000/000/1

16

عینک طبی و افتابی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

17

دارو خانه

000/000/3

000/250/2

000/500/1

18

گرمابه مطب پزشک

000/500/1

000/250/1

000/000/1

19

دندانپزشک

000/000/3

000/250/2

000/000/1

20

ازمایشگاه

000/500/2

000/500/1

000/000/1

21

تعمیر کار ابگرمن

000/500/1

000/250/1

000/000/1

22

تعمیرکار الکترو پمپ

000/500/1

000/250/1

000/000/1

23

تعمیر خودرو و گاز سوز نمودن

000/500/1

000/250/1

000/000/1

24

لوله کش

000/500/1

000/250/1

000/000/1

25

کپی و خدمات پرینت

000/500/1

000/250/1

000/000/1

26

نقاش خودرو

000/500/2

000/500/1

000/100/1

27

باطری ساز

000/500/1

000/250/1

000/000/1

28

تعویض روغن و اپارات و پنچر گیری . بالانس چرخ

000/500/1

000/250/1

000/000/1

29

تراشکار

000/000/3

000/250/2

000/500/1

30

تانکر ساز

000/500/1

000/250/1

000/000/1

31

نمایشگاه فروش اتومبیل

000/000/ 3

000/250/2

000/500/1

32

فروشنده لوازم خانگی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

33

فروشنده لوازم صوتی

000/800/1

000/250/1

000/000/1

34

کلید ساز وتعمیر قفل

000/500/1

000/115/1

000/000/1

35

استودیو فیلمبرداری و اتلیه عکاسی

000/500/2

000/250/1

000/000/1

36

جایگاه پمپ بنزین و گاز سی ان جی

000/500/3

000/500/2

000/000/1

37

سمساری و امانت فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

38

مصالح ساختمانی

000/800/1

000/115/1

000/000/1

40

فروشنده اجر فشاری

000/500/1

000/250/1

000/000/1

41

قروشنده شیشه ساختمان

000/500/2

000/250/1

000/000/1

42

اهنگر و نجار و جوشکار

000/500/1

000/250/1

000/000/1

43

اهن فروش و پروفیل

000/500/2

000/500/1

000/000/1

44

نقاش ساختمان

000/500/1

000/250/1

000/000/1

45

میوه فروش

000/500/1

000/250/1

000/000/1

46

کله پزی و حلیم و اش فروشی و چگرکی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

47

لبنیات و خواربار فروش و بنکدار و مواد پروتینی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

48

مرغ و ماهی فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

49

قصاب

000/500/1

000/250/1

000/000/1

50

کفش فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

51

موکت و پرده فرش ماشینی و دست باف

000/500/1

000/250/1

000/000/1

52

ساعت فروش

000/500/1

000/250/1

000/000/1

53

طلا فروش و جواهر و نقره و ملیله کار

000/500/3

000/250/2

000/500/1

54

نمایشگاه لوستر

000/500/1

000/250/1

000/000/1

55

صنایع دستی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

56

لباسشویی و خشکشویی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

57

لوازم تحریر

000/500/2

000/500/1

000/250/1

58

اسباب بازی فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

59

دفاتر اسناد رسمی

000/500/2

000/250/1

000/000/1

60

خبازی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

61

باشگاه ورزشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

62

پلاستیک فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

63

خدمات کامپیوتری

000/500/1

000/250/1

000/000/1

64

بلور و چینی فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

65

خیاطی زنانه

000/500/1

000/250/1

000/000/1

66

خیاطی مردانه

000/500/1

000/250/1

000/000/1

67

دکمه فروشی

000/300/1

000/000/1

000/800

68

پوشاک فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

69

بوتیک و مزومهای پوشاک

000/700/1

000/250/1

000/000/1

70

پارچه فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

71

چادر فروشی

000/800/1

000/250/1

000/000/1

72

پتو فروشی

000/500/1

000/250/1

000/000/1

73

سایر کسبه ها

000/500/1

000/250/1

000/000/1

 

 

 

 

عوارض نوسازی :

 

برابر قانون نوسازی و عمران شهری اقدام  و ضریب ان 1.5 در صد تعریف می شود .

 

 

ـ فرمول محاسبه عوارض نوسازي ساختماني :

عوارض نوسازي ساليانه زيربنا = 1.5در صد  * بهاء تأسيسات + بهاء اعيان + بهاء عرصه

بهاء عرصه = قیمت منطقه بندی  * مساحت زمين

بهاءاعياني = مساحت اعیانی * ارزش معاملاتي اعياني

بهاء تاسيسات = ارزش معاملاتي تاسيساتي * مساحت زيربنا

 

 

تبصره :

جريمه : كساني كه نسبت به حصاركشي اراضي خوددر محدوده شهر  اقدام نكنند و این امر باعث مشکلات بهداشتی و امنیتی برای شهر وندان شود  عوارض نوسازي این گونه زمینها تا سقف سه برابر قابل محاسبه و وصول خواهد بود   . در صورت حصار کشی در موعد مقرر مشمول جریمه فوق نخواهند شد .

 

 

 

 

- عوارض سطح شهر

 

عوارض مربوط به املاكي است كه قبلا از سال 1373 شروع قانون نوسازي عوارض و بدهي سطح شهر خود را پرداخت نكرده است مي بايست هنگام مراجعه به شهرداري نسبت به پرداخت بدهي خود ( از تاريخ 1/1/1366 الي 28/12/1372) مدت هفت سال اقدام نمايند نحوه محاسبه و  وصول عوارض نيز بدين شرح مي باشد.

عوارض سطح شهر = 7*1.5%* p * عرصه

عوارض يك بار قابل محاسبه و وصول و ارزش قيمت منطقه بندي زمان مراجعه به شهرداري مي باشد.

 

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس